Επικοινωνία

 

Οι πολίτες διαθέτουν ένα ηλεκτρονικό γραμματοκιβώτιο ώστε να μπορούν να θέτουν ερωτήσεις, να ζητούν πληροφορίες καθώς και να υποβάλλουν προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Όλες οι αιτήσεις  που υποβάλλονται πρέπει να αφορούν τομείς δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι σχετικές απαντήσεις θα διαβιβάζονται εντός εύλογης προθεσμίας.

Εάν μία αίτηση αφορά ένα περίπλοκο θέμα, θα σας γνωστοποιηθεί αμέσως μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι η αίτησή σας ελήφθη και εξετάζεται.