EuroparlTV

Redakčná charta

1

Európsky parlament vytvoril internetový televízny kanál nazvaný "europarltv", čím prispieva k uplatňovaniu práva všetkých občanov vedieť, čo sa deje v inštitúcii, ktorú si zvolili, a rozumieť tomuto dianiu. Tento kanál má prispieť k demokratizácii Európskej únie a k rozvoju európskeho verejného priestoru.

2

 

Kanál sa riadi zásadami verejnoprávnej služby a plní ciele v oblasti poskytovania informácií a vzdelávania. Kanál je štruktúrovaný tak, aby príťažlivou, dôveryhodnou a profesionálnou formou predstavil všetky aspekty života Parlamentu.

3

Kanál odráža pluralitu názorov, ktorá existuje v Európskom parlamente, pričom dôsledne zohľadňuje relatívnu silu politických skupín v súlade s neutrálnou a nestrannou redakčnou politikou.

4

Kanál je vytvorený tak, aby posilňoval vzájomnú komunikáciu medzi Parlamentom a občanmi EÚ. Umožňuje občanom vyjadrovať názory na obsah vysielania a prispievať k jeho tvorbe.

5

Celkový obsah a strategické smerovanie kanála sa stanovuje každoročne v dokumente, ktorý sa predkladá predsedníctvu. Za realizáciu stanoveného rámca zodpovedajú služby Parlamentu.

6

Na dodržiavanie tejto charty dohliada poradná rada v rámci kompetencie predsedníctva Parlamentu.

7

Táto charta je verejne dostupná a uverejní sa na internetovej stránke inštitúcie.