Συντακτικός χάρτης

  1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ιδρύσει διαδικτυακό τηλεοπτικό σταθμό (ονομαζόμενο 'europarltv') προκειμένου να ανταποκριθεί στο δικαίωμα όλων των πολιτών να γνωρίζουν και κατανοούν τι συμβαίνει στο Όργανο που έχουν εκλέξει. Ο σταθμός είναι σχεδιασμένος να συνεισφέρει στον εκδημοκρατισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού δημόσιου χώρου.
  2. Ο σταθμός διέπεται από τις αρχές της δημόσιας υπηρεσίας προκειμένου να ικανοποιεί ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να εξασφαλίζει ότι παρουσιάζονται όλες οι πτυχές της ζωής του Κοινοβουλίου κατά ελκυστικό, αξιόπιστο και επαγγελματικό τρόπο.
  3. Ο σταθμός εξασφαλίζει ότι αντικατοπτρίζεται η πολυφωνία απόψεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη σχετική δύναμη των πολιτικών ομάδων σύμφωνα με ουδέτερη, μη παραταξιακή εκδοτική πολιτική.
  1. Ο σταθμός αναπτύσσεται κατά τρόπο ώστε να ενισχύει την αλληλοδραστικότητα μεταξύ του Κοινοβουλίου και των ευρωπαίων πολιτών. Επιτρέπει στους πολίτες να εκφράζουν τις απόψεις τους σχετικά με το περιεχόμενο του σταθμού και να συνεισφέρουν στο περιεχόμενο αυτό.
  2. Το συνολικό περιεχόμενο και η στρατηγική κατεύθυνση του σταθμού ορίζονται σε ετήσια βάση σε έγγραφο που υποβάλλεται στο Προεδρείο. Η υλοποίηση του πλαισίου αποτελεί ευθύνη των υπηρεσιών του Κοινοβουλίου.
  3. Η τήρηση του παρόντος χάρτη εποπτεύεται από συμβουλευτική επιτροπή, υπό την εποπτεία του Προεδρείου του Κοινοβουλίου.
  4. Ο παρών χάρτης διατίθεται δημόσια και δημοσιεύεται στην ιστοθέση του Οργάνου.