Πιο δίκαιη γεωργία στην ΕΕ μετά το 2020

Θέματα ΕΕ - - 01:19

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Το Κοινοβούλιο μεταρρυθμίζει το γεωργικό του πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ: την κοινή γεωργική πολιτική. Τα μέλη έχουν φιλόδοξα σχέδια για τη μεταρρύθμιση, από την επίτευξη πιο δίκαιης χρηματοδότησης έως την παροχή μεγαλύτερης υποστήριξης στους νέους, τους νέους αγρότες και τις προβληματικές περιφέρειες, καθώς και τη διασφάλιση ότι οι αγρότες της ΕΕ είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση κρίσεων.

Απομαγνητοφώνηση: