Προστασία εργαζομένων και επιχειρήσεων έναντι του αθέμιτου ανταγωνισμού

Θέματα ΕΕ - - 01:24

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάζεται για την ενημέρωση των κανόνων αντιντάμπινγκ της ΕΕ. Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην καλύτερη προστασία των επιχειρήσεων και των θέσεων εργασίας από ξένες εταιρείες επιδοτούμενες από το κράτος που πωλούν προϊόντα σε τιμές χαμηλότερες της αγοραίας αξίας.

Απομαγνητοφώνηση: