Κοινοί στόχοι: Η κοινωνική διάσταση

Κοινωνία - - 03:08

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Η ανεργία των νέων αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις σε ορισμένες χώρες της ΕΕ. Όπως είναι για παράδειγμα η Πορτογαλία. Ο Sérgio Oliveira διαχειρίζεται ένα πρόγραμμα απασχόλησης στην Πορτογαλία, το οποίο βοηθά τους νέους στην εύρεση εργασίας. Η ΕΕ στηρίζει έργα όπως αυτό, ενώ παράλληλα παρουσιάζει έναν ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων για την ενσωμάτωση αυτών των ζητημάτων στις θεμελιώδεις αξίες της. Με την παροχή μεγαλύτερης χρηματοδότησης σε κοινωνικά προγράμματα, παρόμοια με εκείνο του Sergio, η ΕΕ θα μπορεί να βελτιώσει τη ζωή περισσότερων πολιτών.

Απομαγνητοφώνηση: