Toimetuse põhikiri

  1. Kõikidel kodanikel on õigus teada ja mõista, mis toimub nende poolt ametisse valitud institutsioonis. Selle õiguse tagamiseks on Euroopa Parlament loonud veebitelekanali ('EuroparlTV'). Kanali eesmärk on aidata kaasa Euroopa Liidu demokratiseerimisele ja Euroopa avaliku ruumi arengule.
  2. Teavitamis- ja hariduseesmärkide täitmiseks juhindub telekanal avaliku teenuse põhimõtetest ning see ehitatakse üles nii, et tagada parlamendi elu kõikide tahkude kajastamine atraktiivselt, usaldusväärselt ja professionaalselt.
  3. Telekanal peegeldab arvamuste paljusust Euroopa Parlamendis, võttes arvesse fraktsioonide suhtelist osakaalu, ning lähtub toimetamisel neutraalsusest ja poliitilisest sõltumatusest.
  1. Telekanali arendamisel on eesmärk tugevdada interaktiivset suhtlemist parlamendi ja Euroopa kodanike vahel. Kodanikel on võimalik väljendada oma seisukohti kanali sisu kohta ja anda sellesse oma panus.
  2. Telekanali üldine sisu ja strateegiline suund määratletakse igal aastal juhatusele esitatavas dokumendis. Selle raamistiku ellurakendamine on parlamendi teenistuste ülesanne.
  3. Käesolevate põhimõtete täitmist jälgib nõuandev kogu, mis allub parlamendi juhatusele.
  4. Käesolevad põhimõtted on avalikud ja avaldatakse parlamendi veebisaidil.