Geilleagar

mionsamhail 01:14 Nuacht

An buiséad Eorpach a dhéanamh seasmhach i leith na todhchaí

Geilleagar - 08.03.2018 08:00

Tá an Pharlaimint ag obair ar an gcéad bhuiséad fadtéarmach eile de chuid an AE. Ba cheart go mbeadh an Creat Airgeadais Ilbhliantúil (CAI) iar-2020 níos uaillmhianaí le tosaíochtaí, idir shean agus úrnua araon, a chistiú. Beidh Feisirí Eorpacha ag vótáil ar thosaíochtaí na Parlaiminte le linn sheisiún iomlánach mhí Mhárta in Strasbourg.

mionsamhail 00:59

CAI: creat buiséid AE don todhchaí

Geilleagar - 06.03.2018 08:00

A bhuí leis an gCreat Airgeadais Ilbhliantúil (CAI) tá tréimhse ama níos faide ag an AE inar féidir beartais a chur i gcrích agus iad a dhéanamh éifeachtach. Tá an Pharlaimint ag obair ar an gcéad CAI eile do 2021 agus ina dhiaidh sin.

margadh aonair 01:30 Nuacht

An Margadh Aonair ag 25: Cuid Mhór Bainte Amach, Dúshláin Nua sa Todhchaí

Geilleagar - 04.01.2018 16:23

Le linn 25 bliana bheith ann, d'fhás an Margadh Aonair ó 12 go 28 Ball agus leathnaíodh chuig an Iorua, an Íoslainn agus Lichtinstéin (tíortha LEE), agus chuig an Eilvéis trí chomhaontuithe déthaobhacha. In ainneoin éiginnteachtaí agus dúshlán, leanann limistéar saorthrádála an AE bheith ina tarraingt gan fasach fud fad na hilchríche.

Póstaer 01:46 Nuacht

Is gá imghabháil cánach a fhiosrú gan stad

Geilleagar - 07.12.2017 08:00

Mar gheall ar sceitheadh Páipéir Thearmainn Chánach, is é is dócha go n-éileoidh feisirí na Parlaiminte go mbunófar coiste speisialta imscrúdaitheach, agus buanchoiste seasta ar deireadh, chun léargas a thabhairt ar éagóiritheoireacht i gcúrsaí cánach. Ag lánseisiún na Nollag, vótálfar ar na moltaí deiridh ón gCoiste Fiosrúcháin maidir le Sciúradh Airgid, le Seachaint Cánach agus le hImghabháil Cánach (PANA). Tá siad dírithe ar dhlús a chur le forfheidhmiú dlíthe maidir le frithsciúradh airgid.

Bád ag cuardach 01:20 Nuacht

Éascaíonn rialacha nua maidir le sonraí faoi phaisinéirí loinge tarrtháil níos tapa

Geilleagar - 28.09.2017 09:00

Tá rialacháin maidir le longa paisinéirí agus báid fartha á n-uasdátú ag Parlaimint na hEorpa chun lúba ar lár i gcigireachtaí sábháilteachta a dhúnadh agus an scóip a leathnú chun cineálacha nua long a chlúdach. Faoi na rialacha nua freisin is gá sonraí faoi phaisinéirí a tharchur go digiteach chuig údaráis náisiúnta, ionas gur féidir an fhaisnéis a sheoladh ar aghaidh chuig seirbhísí tarrthála agus teaghlaigh i gcás taisme.

píblíne bhuí agus dhearg 01:30 Nuacht

Tuilleadh dlúthpháirtíochta maidir le soláthar gáis

Geilleagar - 12.09.2017 09:00

Tá rialachán nua á thabhairt chun críche ag Parlaimint na hEorpa chun sábháilteacht an tsoláthair gháis chuig an AE a chosaint. Beidh Ballstáit, ina bhfuil géarghanntanais gháis, in ann bheith ag brath ar chabhair ó thíortha comharsanachta faoi rialacha dlúthpháirtíochta úrnua.

Páipéir Phanama 01:44 Nuacht

Páipéir Phanama: airí airgeadais sa suíochán te

Geilleagar - 12.07.2017 10:54

Cheistigh coiste fiosrúcháin Parlaiminteach roinnt airí airgeadais AE, coiste a bunaíodh le heolas a tháinig chun solais as Páipéir Phanama a fhiosrú – taisce 11.5 milliúin doiciméad a sceitheadh ón gceathrú comhlacht dlíodóirí eischósta is mó ar domhan. Ba iad polaiteoirí agus daoine i mbéal an phobail ina measc a ainmníodh iontu. Phléigh na hairí airgeadais na fadhbanna ina dtír agus an rud atá á dhéanamh lena réiteach.

Grafaic a bhaineann le cearta paisinéirí, ina léirítear bagáiste agus fear ina shuí ar thrá cois na farraige sa chúlra. 01:09

Do chuid cearta le linn taisteal san Eoraip

Geilleagar - 07.07.2017 13:02

Ar tharla moill nó cealú taistil duit riamh? Faigh tuilleadh amach faoi do chearta paisinéirí AE le linn taisteal san Eoraip. Seans go mbeidh teideal agat ar nithe ó shólaistí go cúiteamh. Tá cearta breise ag paisinéirí faoi mhíchumas nó faoi mhíchumas luaineachta freisin.

Beochan 04:45 Nuacht

Dífheidhmeacht phleanáilte: An fáth nach maireann rudaí

Geilleagar - 29.06.2017 16:00

Sa troid i gcoinne dífheidhmeachta pleanáilte, is mian le Parlaimint na hEorpa critéir fhriotaíochta íosta a shocrú do tháirgí agus eolas níos fearr a sholáthar do thomhaltóirí maidir lena mbuanseasmhacht. Is í an sprioc deisiú a spreagadh agus dramhaíl a laghdú. An dea-scéala? B'fhearr le 77% de thomhaltóirí san AE a dtáirgí briste a dheisiú seachas cinn úra a cheannach.