Marta plen�rs�de: kr�ze, katastrofa un terorisms

Others - - 01:57

Iegult šo videomateriālu:

Ekonomisk� kr�ze, starptautiskais konflikts un pal�dz�ba dabas katastrof� cietu�ajiem ir tikai da�as no t�m�m, par ko eirodeput�ti diskut�s gaid�maj� plen�rs�d� Strasb�r�. Eiropie�i ar� piemin�s pirmo Eiropas terorisma upuru atceres dienu 11. mart�, kas a

Videomateriāla teksts: