Justin Trudeau Spravodajstvo 01:28

Obchodná dohoda s Kanadou schválená

Hospodárstvo -

Európsky parlament schválil historickú Komplexnú hospodársku a obchodnú dohodu (CETA), čím odstránil jednu z posledných prekážok. Dohoda, ktorej prípravy trvali sedem rokov, má odstrániť prekážky pri obchodovaní Kanady s Úniou. Ešte ju musia ratifikovať parlamenty štátov.

výroba Spravodajstvo 02:06

Poslanci EP presadzujú reformu obchodovania s emisiami

Hospodárstvo -

Európsky systém obchodovania s kvótami je jedinečný systém svojho druhu na obmedzenie emisií uhlíka pomocou nástrojov voľného trhu, a tento vzhľadom na súčasné podmienky treba modernizovať. Ian Duncan, spravodajca Parlamentu k téme, vedie rokovania, ktoré majú smerovať k okamžitým reformám.

Ľudská a robotická ruka zvierajú loptu 04:22

RoboLaw: regulácia robotiky

Spoločnosť -

Aké práva by mali mať roboty? Polo Sant'Anna Valdera patrí k popredným výskumným centrám robotiky. Vďaka napredovaniu technológií pokladajú zamestnanci otázku za čoraz dôležitejšiu. Inovácie nastoľujú nové právne aj etické otázky. Európsky parlament chce tieto otázky riešiť, aby mohla robotika ďalej prekvitať aj v roku 2017.


O EuroparlTV

EuroparlTV je internetová obrazová služba Európskeho parlamentu, ktorej cieľom je informovať občanov EÚ o činnosti Parlamentu a o tom, ako sa poslanci podieľajú na politickom vývoji a ako schvaľujú právne predpisy, ktoré ovplyvňujú životy ľudí v celej Európe.

Prejsť na stránku

Kontakt

Na spracovanie vašich otázok, žiadostí o informácie a návrhov pre EuroparlTV je určená emailová služba. Otázky sa musia týkať tém, ktoré patria do oblasti činnosti Európskeho parlamentu. Odpovede vám budú zaslané v primeranej lehote.

Prejsť na stránku