Redaktionell kodex

  1. Europaparlamentet har inrättat en webb-tv-kanal (under namnet 'europarltv') för att bidra till alla EU-medborgares rätt att veta och förstå vad som händer i parlamentet. Kanalen är utformad för att bidra till en demokratisering av EU och framväxten av ett europeiskt offentligt rum.
  2. Kanalen ska ledas av principerna för public service. Dess syfte är information och folkbildning. Den ska utformas så att alla aspekter av parlamentets liv presenteras på ett attraktivt, trovärdigt och professionellt sätt.
  3. Kanalen ska återspegla åsiktsmångfalden i Europaparlamentet, samtidigt som de politiska gruppernas relativa styrka beaktas. Kanalen ska följa en neutral och opartisk redaktionspolicy.
  1. Kanalen ska utvecklas så att den stärker interaktiviteten mellan parlamentet och EU-medborgarna. Det ska vara möjligt för medborgarna att uttrycka sina åsikter om kanalens innehåll och själva bidra.
  2. Kanalens övergripande innehåll och strategiska inriktning ska fastställas årligen i ett dokument som läggs fram inför presidiet. De ansvariga avdelningarna inom parlamentet ska se till att genomföra den angivna ramen.
  3. En rådgivande kommitté ska övervaka att kodexen efterlevs. Den rådgivande kommittén ska vara underställd presidiet.
  4. Denna kodex ska vara tillgänglig för allmänheten och offentliggöras på Europaparlamentets webbplats.